Header

นพ.อนุพงค์ กลิ่นอุดม

เลขที่ใบอนุญาต: ว.54771

ศูนย์การรักษา

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.เศษฐวิชช์ ศิริวัฒน์

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.มัญชิมา สุธารักษ์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.โกสินทร์ พุทโธสาวะโก

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป