Header

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์ประจำศูนย์

วิสัญญีแพทย์

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.สุนทรา บุญชู

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

พญ.ศณิตา ศรุติสุต

กุมารแพทย์

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

นพ.ทินวัฒน์ วินัย

อายุรกรรมโรคไต

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.เศษฐวิชช์ ศิริวัฒน์

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.ชารินทร์ บรรหารมณีรัตน์

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.มัญชิมา สุธารักษ์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.อนุพงค์ กลิ่นอุดม

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.โกสินทร์ พุทโธสาวะโก

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

นพ.ฐิติพงศ์ ภู่ประเสริฐ

อายุรแพทย์โรคไต

แผนกอายุรกรรม

นพ.ภาสกร ปุจฉาการ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง

พญ.นวลกมล จารุชวลิต

อายุรแพทย์ระบบประสาท

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง

พญ.นิยุตตา ทักษิญ

อายุรแพทย์ระบบประสาท

แผนกอายุรกรรม

พญ.ญาณิกา จินดาไมล์

อายุรแพทย์โรคเลือด

แผนกอายุรกรรม

นพ.ศรุต คณฑา

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

พญ.สิริภา พัวศรีพันธุ์

อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ส่องกล้อง

นพ.นรนนท์ บุญยืน

ศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้อง และโรคอ้วน

ศูนย์ศัลยกรรม

พญ.อารดา ขำสุนทร

ศัลยแพทย์หลอดเลือด

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.จิตติพงษ์ โนพวน

ศัลยแพทย์ระบบประสาท

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ทรงพล พิมพ์ประสานต์

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.สุวิทย์ ดิลกวัฒนา

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.สุรชัย ธำรงโรจนโกมล

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.กังวาน พงษ์ดารา

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.สามารถ ตั้งเจริญไพศาล

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.กาจชาญ ลิ้มธราภรณ์

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.อานน ทัศนะบรรจง

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.จักรกฤษณ์ กีรติเรืองรอง

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

พญ.สุขุมาล สุวรรณคำ

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ศัลยกรรม

พญ.ปิยนุช เวศานนทเวช

ศัลยแพทย์ตกแต่ง

แผนกกุมารเวช

นพ.ศรายุทธ ปินตา

กุมารแพทย์โรคหัวใจ

แผนกกุมารเวช

พญ.ธนวรรณ เหล่าพิพัฒนา

กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

พญ.สุธีรา เทพวีระ

กุมารแพทย์โรคไต

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี

นพ.เสกสรรค์ แซ่แต้

สูติ-นรีแพทย์

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.รวีวรรณ คำมั่น

สูติ-นรีแพทย์

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.นริสา เจนรุ่งโรจน์สกุล

สูติ-นรีแพทย์มะเร็งวิทยา

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.พนารัตน์ สิริคุณาลัย

สูติ-นรี และเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

แผนกอายุรกรรม

นพ.อนุชิต ศรีพลากิจ

โสต ศอ นาสิกแพทย์

แผนกอายุรกรรม

พญ.สุภาวรรณ รังษีจำรัส

โสต ศอ นาสิกแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.กิตติโชค มาลยาภรณ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.อรชพร ปาณธูป

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

พญ.วรวรรณ ปิ่นรัตน์

แพทย์จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

วิสัญญีแพทย์

พญ.สมภวรรณ อินสัน

วิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์

พญ.พิชญาพร ใจบุญ

วิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์

นพ.กริช นนทวาสี

วิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์

พญ.ชาลิณี วจนานวัช

วิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์

พญ.สุวิชชา ธำรงโชติ

วิสัญญีแพทย์

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

พญ.สุพรชนก จูมทอง

รังสีแพทย์

แผนกโรคผิวหนัง

พญ.กรกนก ชัยสุวรรณรักษ์

แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง

404

ไม่พบแพทย์ที่คุณต้องการ

กรุณาลองค้นหาใหม่อีกครั้ง