Header

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้

เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

 

ปรัชญา

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่ได้รับความไว้วางใจเป็นที่รักของชุมชน ให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล และศักยภาพการรักษาระดับทุติยภูมิขั้นสูง

พันธกิจ

ให้บริการตามหลักวิชาการและมาตรฐานทางการแพทย์ด้วยความเป็นมืออาชีพ ส่งมอบการบริการที่เหนือความคาดหมาย ด้วยความใส่ใจ นวัตกรรมเทคโนโลยี และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์