Header

นพ.ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น

เลขที่ใบอนุญาต: ว.49371

ศูนย์การรักษา

ศูนย์สุขภาพสตรี

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สูติ-นรีแพทย์

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี

นพ.เสกสรรค์ แซ่แต้

สูติ-นรีแพทย์

ศูนย์สุขภาพสตรี

พญ.รวีวรรณ คำมั่น

สูติ-นรีแพทย์