Header

ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

 • การฟื้นฟูผู้ป่วยเด็ก และศูนย์พัฒนาการเด็ก
 • Pediatric Rehabilitation and child development
 • ให้บริการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาจิตใจ พัฒนาการและพฤติกรรม โดยทีมนักกิจกรรมบำบัด ที่ได้รับใบประกอบโรคศิลป์สาขากิจกรรมบำบัด
  • พัฒนาการทางด้านร่างกายล่าช้า
  • ปัญหาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก
  • พัฒนาการทางด้านภาษาล่าช้า
  • สมาธิสั้น
  • ปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม การเข้าสังคม และการเรียน
  • ออทิสติก
 • Service
  • โปรแกรมตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก
  • บริการฝึกสมาธิ และการปรับพฤติกรรม
  • โปรแกรมประเมิน และฝึกแก้ไขการพูดในเด็ก
  • บริการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย ด้านภาษา ฝึกพูด ฝึกทักษะการเข้าสังคม

สถานที่

อาคาร 1 ชั้น 1

เวลาทำการ

08:00 - 20:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-40-9000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม